BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLURA® Thermo AD
 BARRIERA VAPORE

Pokládka EPS dílců do thermoaktivní parozábrany

Tento výrobek vychází z vyjímečné řady tepelně aktivovaných hydroizolačních membrán PLURA. Je to prefabrikovaná membrána z destilovaného bitumenu a speciálních polymerů, které zajišťují tepelně adhezivní vlastnosti spodního líce hydroizolační hmoty, zatímco hydroizolační hmota při horním líci zajišťuje přenos tepla ke spodnímu líci. Vložka membrány se skládá z rohože ze skelných vláken spřažené s hliníkovou fólií, která plně zabraňuje prostup vodních par.

SLOŽENÍ VÝROBKU

1. Odstranitelná fólie
2. Tepelně aktivovaná hmota
3. Hliníková výztuž
4. Výztuž ze skelné rohože
5. Hmota zajišťující rychlý přenos tepla
6. PE film
7. Odstranitelná fólie přesahu
 

OBLAST POUŽITÍ

PLURA THERMO AD BV se používá jako parozábrana pro široký okruh občanských a průmyslových staveb bez ohledu na tvar střechy, terasy, atd. Tato membrána zajišťuje plnoplošnou adhezi, která je zajištěna jedinou pracovní operací – tavením v průběhu pokládání tepelné izolace.

VÝHODY PLURA THERMO AD

PLURA THERMO AD BV přináší celou řadu výhod oproti tradičním
technologiím:

  • Použití na většinu podkladů, které mají i nízký bod vzplanutí.

  • Vyšší rychlost pokládky vlastní membrány.

  • Vyšší rychlost pokládky následných tepelně izolačních dílců EPS.

  • Vytvoření parotěsné a současně bezpečné vodotěsné vrstvy bez použití plamene.

  • Vzhledem k výše uvedeným bodům značná finanční úspora.

NÁVOD K POUŽITÍ

Izolovaný povrch se musí nejdříve ošetřit systémovou penetrací PRIMERTEC o přibližné spotřebě 200 – 400 g/m2 v závislosti na typu podkladu. Rozviňte roli na aplikovaný podklad a odstraňte fólii. Zajistěte boční přesah 100 mm a čelní přesah 150 mm.

Zahřejte horní povrch hořákem a dokud je pás horký, zatlačte tepelně izolační desky tak, aby byly připevněny. Při použití tepelně citlivých dílců se doporučuje zahřát dostatečně velkou plochu, aby se nepoškodil sousední dílec. Zvláštní péči je nutné věnovat detailům (obvody, nadstřešní objekty, svislé části..) a změnám sklonu.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Pro zajištění nejlepších technických charakteristik pásu PLURA THERMO AD a pro maximální záruku spolehlivosti a dlouhé životnosti hydroizolační vrstvy, musí být dodrženo několik prostých a základních pravidel:

  • Zvláštní pozornost musí být věnována podkladu, který musí být vždy hladký, suchý a čistý. Podklad musí být opatřen penetrací PRIMERTEC, která se aplikuje např. válečkem, která eliminuje prach a zvyšuje adhezi pásu k podkladu.

  • Při aplikaci např. na trapézové plechy je nutné se při pokládce membrány vyvarovat prohlubním, které pak snižují celoplošnou adhezi tepelně izolačních desek.

  • Tento výrobek musí být kladen při teplotě minimálně +5°C (doporučujeme +12°C).

  • Instalace musí být přerušena za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr,…).

  • Při upevňování tepelně izolačních desek do membrány dodržujte obecně platné předpisy a zásady pro jejich pokládku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PLURA® je registrovaná ochranná známka firmy PLUVITEC®