BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLURA® Thermo AD

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE PRO HYDROIZOLACE NA TEPELNÉ IZOLACE

PLURA THERMO AD je jedna z novinek posledních let v oblasti povlakových krytin. PLURA THERMO AD je prefabrikovaná membrána s odlišnými záměsmi asfaltové hmoty na spodní a horní straně, specificky určená pro použití na tepelně izolační desky (EPS, XPS).

SLOŽENÍ VÝROBKU

Horní povrch pásu je tvořen speciální hydroizolační hmotou, která umožní rychlý přenos tepla k thermoaktivní směsi na spodním povrchu.

Horní povrch pásu je chráněný spalnou polyetylénovou fólií a snímatelným postranním páskem. Spodní část je krytá snímatelnou fólií.

OBLAST POUŽITÍ

PLURA THERMO AD může být používán jako hydroizolační pás pro široký okruh občanských a průmyslových staveb, jako například ploché střechy i střechy se spádem, obloukové střechy, terasy, atd.; zvláštní význam má ve všech skladbách, kde není vhodné použít plamen pro natavování asfaltového pásu přímo na podklad (zejména na polystyren).

PLURA THERMO AD je díky jeho zvláštnímu složení slučitelný se všemi pásy PLUVITEC, modifikovanými SBS i APP.

PLURA THERMO AD může být použit jako parozábrana, a ve vícevrstvém systému jako první doplňková vrstva.

PLURA THERMO AD je obzvláště používaný při renovaci střech z azbestocementových vlnovek, na které se kladou tvarované desky z pěnového polystyrenu.
 

VÝHODY PLURA THERMO AD

 • Použití na tepelně izolační desky, které mají nízký bod vzplanutí (např. EPS)

 • Hydroizolace na izolantu bez tepelných mostů - ve srovnání s kompletizovanými dílci v rolích.

 • Regenerace starých azbestocementových vrstev jejich uzavřením do souvrství a ekonomické výhody oproti kompletizovaným dílcům.

 • Rychlé provádění hydroizolace.

 • Úspory při aplikaci první vrstvy, protože pouze druhá vrstva musí být natavovaná plamenem.

 • Dvouvrstvý hydroizolační systém, který drží v celé ploše dokonale k podkladu.

 


NÁVOD K POUŽITÍ

Rozviňte roli na aplikovaný povrch (obvykle izolační deska), uchopte odstranitelnou fólii a stáhněte ji ze spodní části membrány.

Vytvořte přesahy nejméně 10 cm po stranách a 15 cm a v čele pásu, odstraňte postranní fólii z vrchní strany. Díky speciální thermoaktivní hydroizolační hmotě pásu PLURA THERMO AD se během natavování druhé vrstvy hořákem aktivuje jeho lepicí vrstva a pás se přilepí k podkladu.

Jako finální vrstva se používá pás chráněný břidličným posypem, aplikovaný plynovým hořákem nebo horkovzdušným fénem, plnoplošně natavený na první vrstvu PLURA THERMO AD. Alternativně může být použit hladký pás, který musí být chráněn pryskyřičným nebo hliníkovým potahem (ACRILTEC nebo ALLUTEC).

Zvláštní péči je třeba věnovat přilehlým detailům (obvod, vyčnívající části, atd), svislým konstrukcím a aplikaci v místech, kde je změna sklonu.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Pro zajištění nejlepších technických charakteristik pásu PLURA THERMO AD a pro maximální záruku spolehlivosti a dlouhé životnosti hydroizolační vrstvy, musí být dodrženo několik prostých a základních pravidel:

 • Řiďte se údaji uvedenými v tabulce technického listu dodaného k produktu.

 • Zvláštní pozornost musí být věnována úpravě podkladu, který musí být vždy hladký, suchý a čistý. Je-li podkladem beton, musí být předem ošetřen vhodnou penetrací (PRIMERTEC AD), která eliminuje prach a zvyšuje adhezi pásu.

 • Při aplikaci na podklad obzvlášť citlivý vůči vysokým teplotám (např. polystyrenová izolace), je důležitá kontrola síly plamene plynového hořáku, aby se nepoškodil podklad.

 • Opravovaný povrch musí být rovný bez prohlubní, louží, a musí mít spád, který dává záruku správného odvodu dešťových srážek.

 • Jestliže se aplikuje na svislých plochách s výškou větší než 2 metry nebo na podkladech s vysokým spádem (větší než 15%), je vhodné mechanické kotvení v horním čele pásu a následně překrytí kotev hlavním svarem.

 • Produkt musí být kladený při teplotě vyšší než +5°C.

 • Instalace musí být přerušena v nepříznivých povětrnostních podmínkách (vysoká vlhkost, déšť atd.).

 • Pro upevnění tepelně-izolačních desek k podkladu dodržujte instrukce výrobce; v každém případě kontrolujte rozměrovou stabilitu desek (zlepší se, když se zmenší jejich rozměry) a jejich adhezi k podkladu. Rozměry střechy a vnější podmínky, které na ni působí, musí být brány také v úvahu (například sání větru). Obecně se doporučuje, aby plochy na betonovém podkladu větší než 400 m2 byly mechanicky kotveny; mechanické kotvení by mělo být používáno i v případě, když je podklad zhotoven z vlnitého plechu.

PLURA® je registrovaná ochranná známka firmy PLUVITEC®