BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

JEDNOVRSTVÉ SYSTÉMY
(TECH 5000, ULTRATEC, IPERTEC 40)

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLACE STŘEŠNÍCH PLÁŠTŮ

Vývojem znalostí i materiálů, vyhodnocením zkušeností s použitím nových generací membrán se objevují nové možnosti vylepšení a zjednodušení skladeb střešních plášťů - JEDNOVRSTVÉ MECHANICKY KOTVENÉ SYSTÉMY

SLOŽENÍ VÝROBKŮ

Horní povrch pásů je tvořen hydrofobizovaným břidličným ochranným posypem. Rozměrově stabilní spřažené kompozitní vložky plošné hmotnosti 220 g/m2 jsou tvořeny polyesterovou rohoží vyztužené skelnou mřížkou. Spodní povrch pásů je chráněn spalnou polyetylenovou folií.

Poznámka: Uvedené pásy mají speciální geometrii, tzn. při šíři pásů 1,00 m je napojovací podélný pruh široký 120 mm a dle objednávky příčný cca 100 – 150 mm. Tloušťky této řady výrobků se pohybují v rozpětí cca 4,5 mm (u var. 5,5 kg/m2) až 5,0 mm (var. pl. hmotnosti výrobků cca 6,2 kg/m2).

OBLAST POUŽITÍ

Tyto speciální SBS a APP - APAO modifikované pásy tvoří jednovrstvé mechanicky kotvené či ve speciálních případech tavené (např. přes mikroventilační a dilatační membránu IPERTEC V/FORATO) vodotěsné izolace.

Jednovrstvé mechanicky kotvené systémy se velmi dobře uplatní jednak u realizace nových střešních plášťů – halové objekty s nosnou konstrukcí z trapézových plechů či železobetonové konstrukce, ale také u sanací a rekonstrukcí všech druhů střešních plášťů (bytové domy, halové průmyslové a zemědělské objekty…).

NÁVOD K POUŽITÍ

Pásy se buď volně pokládají na tepelnou izolaci (dílce z EPS či z minerálních vláken), anebo na stávající vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů.

V místě podélného přesahu širokého 120 mm se kotví pomocí kotevních prvků (šroub s přítlačnou podložkou nebo teleskopickou hmoždinkou) k podkladu tak, aby okraj kotevního prvku byl cca 20 mm od okraje kotevního pásu.

Po přikotvení se podélný přesah pásu plnoplošně svaří ručním hořákem (či horkovzdušně) s dotlačením přítlačným válečkem tak, aby v dotčeném místě vytekl asfaltový návalek cca 5 mm.

V místě „T – styku“ se provede šikmé seříznutí rohu pásu, jež se následně při natavování „vyhladí“ uvedenými svařovacími pomůckami.

Všechny detaily musí být zesíleny – provedeny ze dvou vrstev asfaltových pásů.
 

VÝHODY JEDNOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ

  • Ekonomicko – materiálové výhody.

  • Racionální – rychlá pokládka systému s menší mírou závislosti na klimatických podmínkách.

  • Vysoká průtažnost systému současně s jeho rozměrovou stabilitou (odolnost na objemové změny i adaptabilita na vlhkostní změny – vytvoření expanzní vrstvy).

  • Vysoká bezpečnost a přesnost návrhu systému na zatížení větrem.

  • Vysoká míra požární bezpečnosti systému díky svařování pouze přesahů a to za použití mírného plamene – švových hořáků či pouze horkým vzduchem.

  • Jednoduchá definovatelnost a strukturovatelnost systému – nízké ekologické zatížení a snadná recyklovatelnost (zejména var. s APAO).

OBECNÁ DOPORUČENÍ

  • Jednovrstvý systém je použitelný na většině plochých střech.

  • Jako optimální sklon (bez dalších úprav a opatření) se doporučuje spád min. 2° a max. 20° (u větších sklonů je třeba pásy délkově upravit - zkrátit).

  • Je nutné dbát na důsledné zjištění kvality podkladních, nosných vrstev, do nichž se kotví – se současným cíleným stanovením hodnot tahových zkoušek na konkrétní akce (servis zabezpečuje dodavatel systému).

KATALOGOVÉ LISTY